REGLAMENT
REGLAMENT DE LA XXXIX MARXA CICLOTURISTA RUTES DEL MONTSENY

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

a.- El Club Ciclista Granollers (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la XXXIX edició de la Marxa Cicloturista Rutes del Montseny (d’ara endavant “La Marxa”).

b.- La data de celebració serà el proper diumenge, 07 d’abril de 2019.

c.- El lloc de sortida estarà situat al Pavelló Tubo, carrer Camp de les Moreres, 1 de la població de Granollers (província de Barcelona).

d.- L’Organitzador proposa un recorregut, un de 146  quilometres i 2320 metres de desnivell ,  puntuable pel XXI Circuit de Cicloturisme de Llarga Distància, XI Circuit Ciclopirineus de cicloturisme, XXVIII Challenge Catalana de Cicloturisme, IV Circuit Femení de cicloturisme,  que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”). 

LA SORTIDA ÉS A LES 08:00 HORES

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

a.- La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

b.- Als recorreguts de gran fons –de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres–, l’edat mínima per participar és de 18 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents és de 15 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs.

c.- La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

 Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

a.- Les inscripcions es portaran a terme preferiblement via el portal WWW.ALBECAM.COM o a través d’una plataforma telemàtica de provada solvència que ofereixi l’Organitzador en aquest cas i que permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Si no és possible l’ús d’aquestes plataformes, l’Organitzador detallarà a la seva pàgina web el procés d’inscripció.

b.- El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del plaç d’inscripció fins el dijous, 28 de març a les 24:00 hores de la nit serà de 25,00 euros.

c.- Des d’aquest moment fins el dimecres,  04 d’abril a les 24:00 hores, la inscripció tindrà un recàrrec de 5,00 euros, essent el preu final de 30,00euros. En aquest moment les inscripcions es tancaran definitivament.

d.- Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.

e.- En cas de que s’arribi al límit de 800 participants, les inscripcions es tancaran automàticament.

f.- La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.

En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic del sistema Championchip, a la pàgina d’inscripció de la marxa a www.albecam.com, el participant que ja tingui el xip groc ha de seleccionar l’opció ’disposo de xip groc Championchip’ per tal d’omplir la casella corresponent amb el codi del seu xip i no pagar cap sobrecost pel cronometratge. 

Qui vulgui comprar el xip groc en propietat ha de seleccionar l’opció ’comprar xip groc Championchip’. En aquest cas, amb un cost de 15 euros, el participant rebrà el xip groc i el velcro dins la bossa amb el dorsal el dia de la marxa i ja el podrà utilitzar per sempre.

Qui no vulgui comprar el xip groc, té la possibilitat de triar l’opció ’usar xip retornable de dia’. A la bossa del dorsal rebrà un xip de lloguer que ha de retornar l’organització al final de la marxa. Atenció: aquest servei té un cost de 5 euros que no seran retornats al tornar el xip a l’arribada. Els 5 euros, per tant, no són cap fiança.

 

Article 4: LLICÈNCIES

a.- Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.

b.- En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada 2018, el cost afegit d’aquesta assegurança és de 6 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació de l’Organitzador lliurar un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

En cas de disposar del carnet de ciclista, la llicència de dia tindrà un cost de 6€, que caldra abonar al moment de formalitzar la inscripció

c.- Tots aquells que contractin aquesta assegurança de dia i vulguin treure’s durant els 30 dies posteriors a la data de celebració de La Marxa una llicència federativa de cicloturisme expedida per la FCC tindran un descompte per valor igual a l’import de l’assegurança de dia. Per fer aquest tràmit, el cicloturista haurà de contactar directament amb la FCC.

 

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

a.- Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

b.- Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a l’inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

 

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

a.- La recollida de dorsals es portarà terme a la Plaça de la Corona, el dia anterior a La Marxa –en aquest cas, el dia 06 d’abril des de les 10:00 hores fins les 18:00 hores– i el mateix dia de la marxa a partir de les 6:30 hores fins les 7:30 hores.

b.- Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la marxa.

c.- Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocopia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.

d.- En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

 

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

a.- L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 17:00 hores.

b.- El pas de la marxa de distància llarga, es tancarà en el Km 70.12, carretera            GIV-5201/ GI-543, encreuament Viladrau a les 11:30 hores. 

b.- Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 

Article 8: AVITUALLAMENTS

a.- Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:

  

b.- Al final de La Marxa hi haurà un dinar o avituallament final per tots els participants.

c.- Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.

d.- Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.

e.- L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.

 

Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA

a.- Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada al Recinte Firal de Granollers oberta a partir de les 6:00 hores.

b.- Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.

c.- En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.

d.- El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a la arribada

 Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

a.- Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.

b.- Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.

c.- També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.

d.- S’oferirà assistència mecànica per avaries de  consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.

e.- L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria.

f.- L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.

g.- Tots els participants de La Marxa, pel fet d estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. Pels federats de més de 16 anys, amb la llicència federatica de Fcc, la pòlissa d’assistència mèdica número 57 403 de la companyia FIATC garanteixla cobertura d accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609Wde la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura d accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels federats de menys de 16 anys, la pòlissa d’assistència mèdica i de responsabilitat civil número 055-1080005000 de la companyia Mapfre garanteix la cobertura d’accidents i de responsabilitat civil. Pels usuaris de la llicència de dia, realitzada per FCC, la pòlissa d assistència mèdica número 57-398 de la companyia FIATC garanteix la cobertura d accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil. A la web de la FCC, apartat “Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

 Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

a.- És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.

b.- El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

c.- S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.

d.- També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

e.- Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

f.- S’haurà de posar en contacte i comunicar  a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 638 550 501.

g.- No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.

h.- El ciclista haurà d’acceptar  el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

i.- El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’ incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

 Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR

a.- L’Organitzador  no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant La Marxa.

b.- L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

c.- En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

d.- Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.

e.- L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

 Article 13: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de la marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

a.- No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.

b.- No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.

c.- Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.

d.- Circular amb vehicle de recolzament.

e.- Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

 Article 14: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió d’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

 

Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Club Ciclista Granollers, a l’adreça Carrer Girona, 54 (Casal de l’Esport de Granollers), essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a La Marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit, i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és  de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.

 Granollers, a 02 de febrer de 2019

COLABORADORS